جدیدترین اخبار فایل فلش

جدیدترین اخبار فایل فلش و اطلاعیه های سایت تکرام

لیست فایلهای اضافه شده

IPHONE :

فایل فلش ایفون نسخه 10.0.2

SAMSUNG :

1-فایل فلش رسمی سامسونگ A310y نسخه 6.0.1 چهار فایله

2-فایل فلش رسمی سامسونگ A500F-DS نسخه 6.0.1 چهار فایله

3-فایل فلش فارسی سامسونگ A700FD نسخه 6.0.1 چهار فایله

4-فایل فلش رسمی سامسونگ A710L نسخه 6.0.1 تک فایله

5-فایل فلش رسمی سامسونگ A5009 نسخه 5.0.2 چهار فایله

6-فایل فلش رسمی سامسونگ G350 نسخه 4.2.2 چهار فایله

8-فایل فلش فارسی سامسونگ G361H نسخه 6.0.1 چهار فایله

9-فایل فلش فارسی سامسونگ G600FY نسخه 5.1.1 تک فایله

10-فایل فلش رسمی سامسونگ G900M نسخه 5.0 تک فایله

11-فایل فلش رسمی سامسونگ G900T نسخه 5.1.1 تک فایله

12-فایل فلش رسمی سامسونگ G3502 نسخه 4.2.2 چهار فایله

13-فایل فلش رسمی سامسونگ G3502i نسخه 4.3 چهار فایله

14-فایل فلش رسمی سامسونگ G5520 نسخه 6.0.1 چهار فایله

15-فایل فلش رسمی سامسونگ G9009D نسخه 4.4.2 چهار فایله

14-فایل فلش فارسی سامسونگ J106F نسخه 6.0.1 چهار فایله 

15-فایل فلش فارسی سامسونگ J106F-DS نسخه 6.0.1 چهار فایله 

16-فایل فلش فارسی سامسونگ J200GU نسخه 5.1.1 تک فایله 

17-فایل فلش رسمی سامسونگ J320NO نسخه 6.0.1 تک فایله 

18-فایل فلش فارسی سامسونگ J500G-DS نسخه 5.1.1 سه فایله 

19-فایل فلش فارسی سامسونگ J700H نسخه 6.0.1 چهار فایله 

20-فایل کمبینیشن سامسونگ A710X

COMBINATION :

21-فایل کمبینیشن سامسونگ A5000

22-فایل کمبینیشن سامسونگ G600FY

23-فایل کمبینیشن سامسونگ G1600

24-فایل کمبینیشن سامسونگ G3139

25-فایل کمبینیشن سامسونگ G3139D

26-فایل کمبینیشن سامسونگ G5108

27-فایل کمبینیشن سامسونگ G5108Q

28-فایل کمبینیشن سامسونگ G7106

29-فایل کمبینیشن سامسونگ J100Y

30-فایل کمبینیشن سامسونگ J3110

HUAWEI :

31-فایل فلش رسمی هواوی T1-701G بیلدنامبر 002

32-فایل فلش فارسی هواوی T1-701UA بیلدنامبر 001 

33-فایل فلش رسمی هواوی T1-701W بیلدنامبر 005 

34-فایل فلش فارسی هواوی P7-L01 بیلدنامبر 608 

LG :

35-فایل فلش فارسی (H960A(V10 اندروید 6 ورژن V20B

36-فایل فلش فارسی (K130E(K4 اندروید 5.1.1 ورژن V10D

37-فایل فلش فارسی (K350Z(K8 اندروید 6 ورژن V10B

 ASUS :

38-فایل فلش رسمی ( A501CG_T00J ( ZenFone5 منطقه WW

39-فایل فلش رسمی (ME172V(MEMOPAD7) منطقه WW

 LENOVO :

40-فایل فلش فارسی A3000F

41-فایل فلش فارسی A536

لیست فایلهای اضافه شده

IPHONE :

فایل فلش ایفون نسخه 10.0.3

SAMSUNG :

1-فایل فلش فارسی سامسونگ A310F-DS نسخه 6.0 چهار فایله

2-فایل فلش رسمی سامسونگ A500FU نسخه 6.0.1 تک فایله

3-فایل فلش فارسی سامسونگ A500H نسخه 6.0.1 تک فایله

4-فایل فلش رسمی سامسونگ A510Y نسخه 6.0.1 چهار فایله

5-فایل فلش رسمی سامسونگ A710M نسخه 6.0.1 تک فایله

6-فایل فلش رسمی سامسونگ A710M-DS نسخه 5.1.1 چهار فایله

7-فایل فلش رسمی سامسونگ A7100 نسخه 5.1.1 چهار فایله

8-فایل فلش رسمی سامسونگ G360T1 نسخه 5.1.1 چهار فایله

9-فایل فلش رسمی سامسونگ G530R4 نسخه 5.1.1 تک فایله

10-فایل فلش رسمی سامسونگ G570F نسخه 6.0.1 چهار فایله

11-فایل فلش فارسی سامسونگ G800H نسخه 5.1.1 چهار فایله

12-فایل فلش فارسی سامسونگ G920i نسخه 6.0.1 چهار فایله

13-فایل فلش رسمی سامسونگ G1600 نسخه 6.0.1 چهار فایله

14-فایل فلش رسمی سامسونگ G5500 نسخه 5.1.1 چهار فایله

15-فایل فلش رسمی سامسونگ G7106 نسخه 4.4.2 چهار فایله

16-فایل فلش رسمی سامسونگ G7108 نسخه 4.3 چهار فایله

17-فایل فلش رسمی سامسونگ G9006V نسخه 6.0.1 تک فایله

18-فایل فلش رسمی سامسونگ J320R4 نسخه 6.0.1 تک فایله

19-فایل فلش فارسی سامسونگ J500H نسخه 6.0.1 چهار فایله

20-فایل فلش فارسی سامسونگ J510H-DS نسخه 5.1.1 چهار فایله

21-فایل فلش رسمی سامسونگ J710MN نسخه 6.0.1 تک فایله

22-فایل فلش رسمی سامسونگ J5108 نسخه 5.1.1 چهار فایله

COMBINATION :

23-فایل کمبینیشن سامسونگ G3502

24-فایل کمبینیشن سامسونگ G3502i

25-فایل کمبینیشن سامسونگ G5109

26-فایل کمبینیشن سامسونگ G5510

27-فایل کمبینیشن سامسونگ G7108

28-فایل کمبینیشن سامسونگ G7108V

29-فایل کمبینیشن سامسونگ G8508S

30-فایل کمبینیشن سامسونگ J200

31-فایل کمبینیشن سامسونگ J500Y

HUAWEI :

32-فایل فلش رسمی هواوی TAG-CL00 بیلدنامبر 124

33-فایل فلش رسمی هواوی TIT-AL00 بیلدنامبر 211

34-فایل فلش رسمی هواوی TIT-CL00 بیلدنامبر 123

35-فایل فلش رسمی هواوی HOLLY-U00 بیلدنامبر 109

36-فایل فلش فارسی هواوی CAM-L21 بیلدنامبر 130 

LG :

37-فایل فلش فارسی (K430DSY(K10 اندروید 6 ورژن V10E

38-فایل فلش فارسی (K520DY(K4 اندروید 6 ورژن V10B

39-فایل فلش فارسی (H540(G4-STYLUS اندروید 6 ورژن V20A

 ASUS :

38-فایل فلش رسمی ME176C منطقه WW

39-فایل فلش رسمی ME371MG منطقه JP

40-فایل فلش رسمی TF101 منطقه WW-TW

 LENOVO :

41-فایل فلش فارسی A7-3-TC

42-فایل فلش فارسی A5000  اندروید 5.0.2

43-فایل فلش رسمی A6600

لیست فایلهای اضافه شده

IPHONE :

فایل فلش ایفون نسخه 10.2

SAMSUNG :

1-فایل فلش فارسی سامسونگ A500H-DS نسخه 5.0.2 تک فایله

2–فایل فلش فارسی سامسونگ A700H-DS نسخه 6.0.1 تک فایله

3–فایل فلش رسمی سامسونگ A700L نسخه 5.0.2 تک فایله

4-فایل فلش رسمی سامسونگ A5100 نسخه 5.1.1 چهار فایله

5–فایل فلش رسمی سامسونگ A887 

6-فایل فلش فارسی سامسونگ G360H-DS نسخه 5.1.1 چهار فایله

7-فایل فلش رسمی سامسونگ G530A نسخه 5.1.1 چهار فایله

8-فایل فلش فارسی سامسونگ G610F-DS نسخه 6.0.1 چهار فایله

9-فایل فلش رسمی سامسونگ G900R4 نسخه 5.0 تک فایله

10-فایل فلش رسمی سامسونگ G3509i نسخه 4.1.2 چهار فایله

11-فایل فلش رسمی سامسونگ G5510 نسخه 6.0.1 چهار فایله

12-فایل فلش رسمی سامسونگ J320YZ نسخه 5.1.1 چهار فایله

13-فایل فلش رسمی سامسونگ J500Y نسخه 6.0.1 تک فایله

14-فایل فلش فارسی سامسونگ J700H-DS نسخه 6.0.1 چهار فایله

15-فایل فلش فارسی سامسونگ J710GN نسخه 6.0.1 تک فایله

16-فایل فلش رسمی سامسونگ J710GN-DS نسخه 6.0.1 تک فایله

17-فایل فلش فارسی سامسونگ J3110

COMBINATION :

18-فایل کمبینیشن سامسونگ G3509i

19-فایل کمبینیشن سامسونگ G3556D

20-فایل کمبینیشن سامسونگ G5500

21-فایل کمبینیشن سامسونگ G5520

22-فایل کمبینیشن سامسونگ G6100

23-فایل کمبینیشن سامسونگ G7200

24-فایل کمبینیشن سامسونگ G7508Q

25-فایل کمبینیشن سامسونگ G9006V

26-فایل کمبینیشن سامسونگ G9006W

27-فایل کمبینیشن سامسونگ G9009D

28-فایل کمبینیشن سامسونگ G9200

29-فایل کمبینیشن سامسونگ J710GN

30-فایل کمبینیشن سامسونگ J5108

HUAWEI :

31-فایل فلش رسمی هواوی PLE-701L بیلدنامبر 003 اندروید 5.1.1

32-فایل فلش رسمی هواوی CHC-U01 بیلدنامبر 560 اندروید 6.0

33-فایل فلش رسمی هواوی CRR-UL20 بیلدنامبر 360 اندروید 6.0

34-فایل فلش رسمی هواوی CHE2-L11 بیلدنامبر 530 اندروید 6.0

35فایل فلش رسمی هواوی CHE2-L12 بیلدنامبر 510 اندروید 6.0

LG :

36-فایل فلش فارسی (H850(G5 اندروید 7 ورژن V20A

37-فایل فلش رسمی (H858(G5 اندروید 7 ورژن V20A

38-فایل فلش رسمی (H860(G5 اندروید 7 ورژن V20A

لیست فایلهای اضافه شده

SAMSUNG :

1-فایل فلش رسمی سامسونگ A500Y نسخه6.0.1 چهار فایله

2-فایل فلش رسمی سامسونگ A500YZ نسخه 5.0.2 تک فایله

3-فایل فلش فارسی سامسونگ A710FD نسخه6.0.1 چهار فایله

4-فایل فلش فارسی سامسونگ A810F-DS نسخه6.0.1 چهار فایله

5-فایل فلش فارسی سامسونگ G318H-DS نسخه4.4.4 چهار فایله

6-فایل فلش فارسی سامسونگ G570F-DS نسخه6.0.1 چهار فایله

7-فایل فلش رسمی سامسونگ G900FZ نسخه5.0 چهار فایله

8–فایل فلش رسمی سامسونگ G920P نسخه6.0.1 چهار فایله

9-فایل فلش رسمی سامسونگ G920W8 نسخه5.1.1 چهار فایله

10-فایل فلش رسمی سامسونگ G928A نسخه5.1.1 چهار فایله

11-فایل فلش رسمی سامسونگ G6000 نسخه5.1.1 تک فایله

12-فایل فلش رسمی سامسونگ G9009D نسخه4.4.2 تک فایله

13-فایل فلش رسمی سامسونگ L720 نسخه5.1.1 تک فایله

14-فایل فلش فارسی سامسونگ L720T نسخه5.0.1 تک فایله

15-فایل فلش فارسی سامسونگ T813 نسخه6.0.1 چهار فایله

16-فایل فلش رسمی سامسونگ T815NO نسخه5.0.2 چهار فایله

COMBINATION :

17-فایل کمبینیشن سامسونگ G570F-DS

18-فایل کمبینیشن سامسونگ G570M-DS

19-فایل کمبینیشن سامسونگ G3518

20-فایل کمبینیشن سامسونگ G5700

21-فایل کمبینیشن سامسونگ G7109

22-فایل کمبینیشن سامسونگ G7509

23-فایل کمبینیشن سامسونگ G9092

24-فایل کمبینیشن سامسونگ G9098

25-فایل کمبینیشن سامسونگ G9198

26-فایل کمبینیشن سامسونگ G9209K

HUAWEI :

27-فایل فلش رسمی هواوی PINE-TL10 بیلدنامبر 135 اندروید 4.4.2

28-فایل فلش رسمی هواوی CUN-U29 بیلدنامبر 124 اندروید 4.4.2

29-فایل فلش رسمی هواوی CUN-L21 بیلدنامبر 123 اندروید 4.4.2

LENOVO :

30-فایل فلش رسمی A30T

31-فایل فلش فارسی A7-30DC اندروید 4.4.2

32-فایل فلش فارسی A3500FL اندروید 4.4.2

33-فایل فلش فارسی A2016 اندروید 6.0

لیست فایلهای اضافه شده

ACER :

1-فایل فلش رسمی الکاتل A1-840 

2-فایل فلش رسمی الکاتل DX650 

3-فایل فلش رسمی الکاتل DX900 

4-فایل فلش رسمی الکاتل E1-V360 

5-فایل فلش رسمی الکاتل E2-V370 

6-فایل فلش رسمی الکاتل S500 

SAMSUNG :

7-فایل فلش رسمی سامسونگ G130U نسخه 4.4.2 چهار فایله

8-فایل فلش فارسی سامسونگ G318H نسخه 4.4.2 چهار فایله

9-فایل فلش فارسی سامسونگ G360H-DS نسخه 4.4.4 چهار فایله

10-فایل فلش فارسی سامسونگ G361F نسخه 5.1.1 تک فایله

11-فایل فلش رسمی سامسونگ G530H-DS نسخه 5.1.1 چهار فایله

12-فایل فلش رسمی سامسونگ G531BT نسخه 5.1.1 تک فایله

13-فایل فلش رسمی سامسونگ G531YZ نسخه 5.1.1 تک فایله

14-فایل فلش رسمی سامسونگ G900A نسخه 5.1.1 چهار فایله

15-فایل فلش فارسی سامسونگ G900j نسخه 4.4.2 تک فایله

16-فایل فلش رسمی سامسونگ G900j نسخه 5.0 چهار فایله

17-فایل فلش رسمی سامسونگ G920A نسخه 5.0.2 تک فایله

18-فایل فلش رسمی سامسونگ G920AZ نسخه 5.0.2 چهار فایله

19-فایل فلش رسمی سامسونگ G925A نسخه 5.0.2 چهار فایله

20-فایل فلش رسمی سامسونگ G930T نسخه 6.0.1 چهار فایله

21-فایل فلش رسمی سامسونگ G935K نسخه 6.0.1 چهار فایله

22-فایل فلش رسمی سامسونگ G935L نسخه 6.0.1 چهار فایله

 

HUAWEI :

23-فایل فلش رسمی CRR-L13 نسخه 5.1 بیلدنامبر 146

24-فایل فلش رسمی KIW-L21 نسخه 6.0.1 بیلدنامبر 330

25-فایل فلش رسمی KIW-L22 نسخه 5.1 و 6.0.1 بیلدنامبر 130 و 340

26-فایل فلش رسمی LUA-L01  بیلدنامبر 100

27-فایل فلش رسمی LYO-L02  بیلدنامبر 102

LENOVO :

28-فایل فلش رسمی لنوو A7-20-F 

29-فایل فلش فارسی A7-30F نسخه 5.0.2

30-فایل فلش فارسی A8-50F نسخه 5.1.1

31-فایل فلش فارسی A1000 نسخه 5.1.1

32-فایل فلش رسمی A3300 نسخه 4.2.2

33-فایل فلش رسمی A355E 

34-فایل فلش رسمی A360E 

35-فایل فلش رسمی A760 

36-فایل فلش رسمی A760T 

37-فایل فلش رسمی S8-50F 

38-فایل فلش رسمی S8-50L

39-فایل فلش رسمی S5000 

40- فایل فلش رسمی S6000L 

SONY :

41-فایل فلش رسمی سونی (F3111(XA نسخه 6.0 مخصوص FLASHTOOL

42-فایل فلش فارسی سونی (F3112(XA نسخه 6.0 مخصوص FLASHTOOL

43-فایل فلش رسمی سونی ( F3211(XA ultra نسخه 6.0 مخصوص FLASHTOOL

44-فایل فلش فارسی سونی ( F3212(XA ultra نسخه 6.0 مخصوص FLASHTOOL

45-فایل فلش رسمی سونی ( F3213(XA ultra نسخه 6.0 مخصوص FLASHTOOL

46-فایل فلش فارسی سونی ( F5122(X نسخه 6.0.1 و 7.0 مخصوص FLASHTOOL

47-فایل فلش رسمی سونی ( F5121(X نسخه 7.0 مخصوص FLASHTOOL

48-فایل فلش فارسی سونی (  F5321(X compact نسخه 7.0 مخصوص FLASHTOOL

49-فایل فلش رسمی سونی (F8131(X Performance نسخه 7.0 مخصوص FLASHTOOL

50-فایل فلش رسمی سونی (F8132(X Performance نسخه 7.0 مخصوص FLASHTOOL

51-فایل فلش فارسی سونی (F8332(XZ نسخه 7.0 مخصوص FLASHTOOL

لیست فایلهای اضافه شده

ASUS :

1-فایل فلش فارسی( A500KL(T00P

2-فایل فلش فارسی (ZC500TG(Z00VD

3-فایل فلش فارسی (ZE551ML(Z00A

CHINI :

4-فایل فلش 7710_4.1.2_C913W_JHM_e08_v14

5-فایل فلش B706_MB_V2.0_20150527

6-فایل فلش g7102_mt6582

7-فایل فلش HX-M706C-MB-V1.1.0_2

8-فایل فلش k0721_v1.2

9-فایل فلش KT07_MB_MT6572_V16

10-فایل فلش mt6572 m706 v5.2

11-فایل فلش P8 Pierre Cardin

12-فایل فلش s706C-7731-D2(168)-V1.0

13-فایل فلش X-BO-V3+01 V128_FWVGA_V2.0

14-فایل فلش X-BQ-P8

SAMSUNG :

15-فایل فلش رسمی G313U نسخه 4.4.2 چهار فایله

16-فایل فلش رسمی G316MY نسخه 4.4.4 چهار فایله

17-فایل فلش رسمی G360M نسخه 5.0.2 تک فایله

18-فایل فلش فارسی G532F-DS نسخه 6.0.1 چهار فایله

19-فایل فلش رسمی G720AX نسخه 4.4.4 چهار فایله

20-فایل فلش رسمی G850FQ نسخه 5.0.2 چهار فایله

21-فایل فلش فارسی G920FD نسخه 6.0.1 چهار فایله

22-فایل فلش رسمی G920FR4 نسخه 6.0.1 تک فایله

23-فایل COMBINATION G925F

24-فایل  COMBINATION G3518

SHIAOMI(شیائومی) :

25-فایل فلش فارسی xiaomi mi 3 نسخه 6.0

26-فایل فلش فارسی xiaomi mi 4 نسخه 6.0

27-فایل فلش فارسی xiaomi mi 4i نسخه 6.0

28-فایل فلش فارسی xiaomi mi 5 نسخه 7.0

29-فایل فلش فارسی xiaomi mi 5S نسخه 6.0

30-فایل فلش فارسی xiaomi mi 5S plus  نسخه 6.0

31-فایل فلش فارسی Xiaomi Mi Max نسخه 6.0

32-فایل فلش فارسی Xiaomi Mi Max Prime نسخه 6.0

33-فایل فلش فارسی xiaomi mi note نسخه 6.0

34-فایل فلش فارسی Xiaomi Mi Pad نسخه 4.4

35-فایل فلش فارسی xiaomi redmi 1s نسخه 4.4

36-فایل فلش فارسی xiaomi Redmi 2 prime نسخه 5.1

37-فایل فلش فارسی xiaomi Redmi 3 prime نسخه 5.1

38-فایل فلش فارسی xiaomi Redmi 3s prime نسخه 6.0

39-فایل فلش فارسی xiaomi Redmi 4A نسخه 6.0

40-فایل فلش فارسی xiaomi Redmi Note 2 نسخه 5.0

41-فایل فلش فارسی xiaomi Redmi note 3 pro نسخه 6.0

42-فایل فلش فارسی  xiaomi Redmi Note 4 نسخه 6.0

43-فایل فلش فارسی xiaomi Redmi Note 4 MTK نسخه 6.0

44-فایل فلش فارسی xiaomi redmi note 4g نسخه 4.4

لیست فایلهای اضافه شده

ASUS :

1-فایل فلش فارسی (FE8030CXG (K016 

2-فایل فلش فارسی ME301T

3-فایل فلش فارسی Z00L

4-فایل فلش فارسی (Z007(ZC451CG

5-فایل فلش فارسی Z008

SAMSUNG :

6-فایل فلش فارسی سامسونگ A520F-DS نسخه 6.0.1 چهار فایله

7-فایل فلش فارسی سامسونگ A720F-DS نسخه 6.0.1 چهار فایله

8-فایل فلش رسمی سامسونگ G510NK نسخه 5.1.1 تک فایله

9-فایل فلش رسمی سامسونگ G510NL نسخه 5.1.1 چهار فایله

10-فایل فلش رسمی سامسونگ G510NO نسخه 5.1.1 چهار فایله

11-فایل فلش رسمی سامسونگ G360P نسخه 4.4.4 چهار فایله

12-فایل فلش رسمی سامسونگ G389F نسخه 6.0.1 چهار فایله

13-فایل فلش فارسی سامسونگ G570F نسخه 6.0.1 تک فایله

14-فایل فلش رسمی سامسونگ G800Y نسخه 5.1.1 چهار فایله

15-فایل فلش رسمی سامسونگ G925ID نسخه 5.1.1 چهار فایله

16-فایل فلش رسمی سامسونگ G925W8 نسخه 5.1.1 چهار فایله

17-فایل فلش رسمی سامسونگ G928NO نسخه 6.0.1 چهار فایله

18-فایل فلش رسمی سامسونگ G928W8 نسخه 5.1.1 چهار فایله

19-فایل فلش رسمی سامسونگ G930V نسخه 6.0.1 چهار فایله

20-فایل فلش رسمی سامسونگ G935V نسخه 6.0.1 چهار فایله

21-فایل فلش رسمی سامسونگ G9208 نسخه 6.0.1 چهار فایله

22-فایل فلش رسمی سامسونگ G9280 نسخه 6.0.1 چهار فایله

23-فایل فلش رسمی سامسونگ G9287 نسخه 6.0.1 چهار فایله

24-فایل فلش رسمی سامسونگ G9300 نسخه 6.0.1 چهار فایله

25-فایل فلش رسمی سامسونگ J106B نسخه 6.0.1 چهار فایله

26-فایل فلش فارسی سامسونگ J120H-DS نسخه 5.1.1 چهار فایله

27-فایل فلش رسمی سامسونگ J510UN نسخه 6.0.1 تک فایله

28-فایل فلش رسمی سامسونگ J710FN نسخه 6.0.1 تک فایله

29-فایل فلش فارسی سامسونگ N920C نسخه 6.0.1 تک فایله

COMBINATION :

30-فایل کمبینیشن سامسونگ A320F-DS

31-فایل کمبینیشن سامسونگ A520F-DS

32-فایل کمبینیشن سامسونگ A5000

33-فایل کمبینیشن سامسونگ G925F

34-فایل کمبینیشن سامسونگ G3518

35-فایل کمبینیشن سامسونگ G9208

36-فایل کمبینیشن سامسونگ G9280

37-فایل کمبینیشن سامسونگ G9300

38-فایل کمبینیشن سامسونگ J106B

39-فایل کمبینیشن سامسونگ J327P

HUAWEI :

40-فایل فلش فارسی هواوی G620S-L02 بیلدنامبر 248 اندروید 4.4.4

41-فایل فلش فارسی هواوی Y330-U01 بیلدنامبر 136 اندروید 4.2.2

42-فایل فلش فارسی هواوی Y360-U61 بیلدنامبر 101 اندروید 4.4.4

43-فایل فلش فارسی هواوی Y540-U01 بدون مشکل سریال و صفحه سفیدی

44-فایل فلش فارسی هواوی Y560-U02 حل مشکل خاموشی

45-فایل فلش فارسی هواوی Y635-L01 بیلدنامبر 131

 MOTOROLA :

46-فایل فلش رسمی موتورولا XT1028

47-فایل فلش رسمی موتورولا XT1031

48-فایل فلش رسمی موتورولا XT1033

49-فایل فلش رسمی موتورولا XT1034

50-فایل فلش رسمی موتورولا XT1527

51-فایل فلش رسمی موتورولا XT1550